Förstudier och fiskevårdsplaner

Förstudier och fiskevårdsplaner utformas ofta inom olika fiskevårdsområden eller inom ett specifikt område eller en viss vattendragssträcka. I förstudien sammanställer man tillgänglig data och pekar ut hot, naturvärden, möjligheter, samt utformar åtgärdsförslag för att öka den biologiska mångfalden. Det är ett viktigt underlag om man exempelvis skall utföra restaureringar eller andra biotopvårdande insatser. Ibland kan det vara behövligt med ytterligare inventeringar då många vattendragssträckor är dåligt undersökta. Exempelvis är kunskapen kring utbredning av äkta målarmussla undermålig.

En specifik förstudie är en så kallad fiskevårdsplan som ofta utformas för att förbättra sportfisket i ett visst område. Åtgärdsförslagen utformas då för att olika fiskarter, främst öring, skall öka i populationsstorlek. Dock medför dessa förslag ofta en förbättring för de flesta vattenlevande organismer eftersom åtgärderna syftar till att återställa vattendraget mot ett mer naturligt tillstånd. Fiskevård är ett uttryck som börjar försvinna mer och mer. Istället pratar man om vatten- och biotopvård samt ekologisk restaurering av vattendrag, vilket omfattar alla vattenlevande organismer.

Förstudien utformas i nära kontakt med kunden och rapportens omfattning samt inventeringar diskuteras efter de behov som efterfrågas. En fiskevårdsplan inom ett fiskevårdsområde ökar kunskapen hos fiskerättsägarna och allmänheten och är ett viktigt verktyg för att i framtiden få friskare vatten med en högre biologisk mångfald.

DSC_0075333