Elfiskeundersökningar

Elfiskeundersökningar används för att inventera fiskfaunan i ett vattendrag. Metoden fungerar bäst i strömmande och grunda vattendrag men fungerar även i mer lugnflytande områden samt i sjöar. Man vadar uppströms i vattendraget med en strömförande ”elfiskestav” (anod) i handen som man med jämna mellanrum för ned i vattnet. Det bildas då ett elektriskt fält mellan elfiskestaven och katoden (som är en jordfläta man placerar i vattnet nedströms). Fiskar i närheten dras då mot utövaren som kan håva in fångsten. Man fiskar vanligtvis av samma sträcka tre gånger för att få en bra uppskattning av bestånden. Därefter mäts och vägs fisken varefter de släpps tillbaka.

Fontinalis har stor erfarenhet av elfiske, se under ”projekt” för de uppdrag som utförts. Elfisket sker enligt svensk standard, SS-EN 14011:2006, som även är europeisk standard. För att elfiska krävs elfiskecertifikat, dispens från Länsstyrelsen, fiskerättsägarens tillstånd, etisk prövning för djurförsök samt tillstånd av Jordbruksverket.

DSC_09443333333