Biotopkartering

Biotopkartering är till för att beskriva vattendraget och dess närmiljö på ett standardiserat och kvantifierbart sätt. Metoden utförs genom att man fotvandrar utmed ett vattendrag och beskriver vattenmiljöerna samt omgivningarna. Man delar då in vattendraget i delsträckor där biotoperna inom de olika sträckorna är någorlunda homogena. Man börjar på en ny delsträcka när vissa parametrar ändras avsevärt, t.ex. vattnet blir lugnflytande eller om man stöter på ett vandringshinder. Datan som erhålls är viktig vid utpekande av värdefulla biotoper och miljöer samt för utforma åtgärdsförslag.

DSC_0033444