Kategoriarkiv: Uncategorized

Lågsäsong

Eftersom vintern har tagit ett grepp om Sverige så är fältsäsongen slut för i år. Nu börjar en fas med rapportskrivningar och sammanställningar. Det finns dock fortfarande mycket kul ute i vår natur, exempelvis strömstarar som ju är oerhört intressanta att studera, se film och bild nedan. Även öring och lax som ju leker nu under hösten.

stromstare-jonsered
Strömstare vid Säveån i Jonsered

Flytt av musslor åt Trafikverket vid broreparation

I juni har en broreparation genomförts över Sliperdalsbäcken norr om Borås. Under vägbron satt ett bestånd av äkta målarmussla som är rödlistad (nära hotad). Detta uppmärksammades för Trafikverket och Fontinalis fick uppdraget att inventera och flytta dessa musslor under tiden som bron repareras. 11 levande musslor flyttades uppströms och 10 tomskal samlades in för dokumentation hos Göteborgs Naturhistoriska museum. Efter reparationen flyttades musslorna tillbaka.IMG_9375Tyvärr många tomskal nedanför vägöverfarten.IMG_9388En levande äkta målarmusslaIMG_9608
De nya gabionerna nedanför vägöverfarten

 

Fler spännande fynd i Häggåsystemet

Häggåns vattensystem (som tillhör Viskans avrinningsområde), fortsätter att överraska. I maj fann jag tre nya vattendrag med flodpärlmussla: Kyrkebäcken, Rosendalsbäcken och Lilla Häggån. Alla dessa mynnar i Häggån (Lilla Häggån mynnar i Frisjön). Dock var bestånden små, cirka 10 individer i Kyrkebäcken och Rosendalsbäcken och <100 individer i Lilla Häggån. Det finns även fler flodpärlmusslor i Häggåns huvudfåra än vad man tidigare trott (100-1000 uppskattningsvis). Det finns mycket att göra i detta område. Hade man fått upp mer öring och/eller lax så hade detta gynnat flodpärlmusselbestånden, eftersom fiskfaunan på flera ställen domineras av bäckröding. Långa sträckor är dessutom rensade på sten, dessa bör återföras.

IMG_9044Flodpärlmussla från Kyrkebäcken.

IMG_9008Flodpärlmussla från Häggån vid Stora Årydet (Kinnarumma).

IMG_9099Flodpärlmussla från Lilla Häggån.

 

 

 

Älgbetesskadeinventering (ÄBIN)

Parallellt med musselinventeringar och andra projekt pågår inventering av älgbetesskador i skogarna runt om i Västra Götaland. Det är på uppdrag av Svensk Naturförvaltning som i sin tur har i uppdrag av Skogforsk att bedriva inventeringar. Målet med inventeringarna är att undersöka hur stor skada klövvilt gör i produktionsskog.

IMG_8213

 

Flera tallar har brutits av älg

 

 

Arg tjäder

 

Arg tjäder som attackerade bilen

 

 

 

Restaureringskonferens i Umeå 18-20 augusti

Fontinalis åker norrut, närmare bestämt till Umeå, för att närvara vid konferensen ”Levande laxälvar”. Dag 1 bjuder på flera intressanta föreläsningar, till exempel om ekosystembaserad restaurering och vad som sker i ett vattendrag när vandringshinder tas bort. Dessutom öppnas konferensen av Hans Majestät Konungen som redogör for sin vision om framtidens vatten. Dag 2 är en fältdag utmed Lögdeälven.

Levande laxälvar 18-20 augusti 2015

Lax, Lindomeån

 

Musselprojekt igång

Nu har inventeringarna av stormusslor inom Borås stad dragit igång!

Fontinalis fick under våren 2014 finansiering för att driva ett tre-årigt musselprojekt. 50 % av projektet finansieras av statliga medel via LONA-bidrag och resterande 50 % av Borås Energi och Miljö. Projektet drivs tillsammans med Borås stad. Syftet med projektet är att kartera stormusslornas utbredning inom Borås stad samt bedöma dess status och beståndsstorlek.

SAM_6792