Alla inlägg av admin

Lågsäsong

Eftersom vintern har tagit ett grepp om Sverige så är fältsäsongen slut för i år. Nu börjar en fas med rapportskrivningar och sammanställningar. Det finns dock fortfarande mycket kul ute i vår natur, exempelvis strömstarar som ju är oerhört intressanta att studera, se film och bild nedan. Även öring och lax som ju leker nu under hösten.

stromstare-jonsered
Strömstare vid Säveån i Jonsered

Flytt av musslor åt Trafikverket vid broreparation

I juni har en broreparation genomförts över Sliperdalsbäcken norr om Borås. Under vägbron satt ett bestånd av äkta målarmussla som är rödlistad (nära hotad). Detta uppmärksammades för Trafikverket och Fontinalis fick uppdraget att inventera och flytta dessa musslor under tiden som bron repareras. 11 levande musslor flyttades uppströms och 10 tomskal samlades in för dokumentation hos Göteborgs Naturhistoriska museum. Efter reparationen flyttades musslorna tillbaka.IMG_9375Tyvärr många tomskal nedanför vägöverfarten.IMG_9388En levande äkta målarmusslaIMG_9608
De nya gabionerna nedanför vägöverfarten

 

Fler spännande fynd i Häggåsystemet

Häggåns vattensystem (som tillhör Viskans avrinningsområde), fortsätter att överraska. I maj fann jag tre nya vattendrag med flodpärlmussla: Kyrkebäcken, Rosendalsbäcken och Lilla Häggån. Alla dessa mynnar i Häggån (Lilla Häggån mynnar i Frisjön). Dock var bestånden små, cirka 10 individer i Kyrkebäcken och Rosendalsbäcken och <100 individer i Lilla Häggån. Det finns även fler flodpärlmusslor i Häggåns huvudfåra än vad man tidigare trott (100-1000 uppskattningsvis). Det finns mycket att göra i detta område. Hade man fått upp mer öring och/eller lax så hade detta gynnat flodpärlmusselbestånden, eftersom fiskfaunan på flera ställen domineras av bäckröding. Långa sträckor är dessutom rensade på sten, dessa bör återföras.

IMG_9044Flodpärlmussla från Kyrkebäcken.

IMG_9008Flodpärlmussla från Häggån vid Stora Årydet (Kinnarumma).

IMG_9099Flodpärlmussla från Lilla Häggån.

 

 

 

Flodpärlmusslor i Häggåsystemet

En översiktlig inventering av Häggåsystemet görs inom stormusselprojektet i Borås stad. Jag går då i/utmed vattendraget och inventerar på platser där jag anser att det finns stor chans för musslor. I Hökabäcken (sydväst om Aplared) fanns det uppgifter om enstaka musslor, dock är beståndet inte dokumenterat och ej inlagt i musselportalen eller Länsstyrelsens register. Man kan säga att det är ”osynligt”. Hökabäcken mynnar i Lysjöån där det ska finnas ett hundratal musslor i de övre delarna.

Det kom således som en överraskning när det visar sig att det finns uppemot 100 musslor i Hökabäcken och uppskattningsvis 2000 st i Lysjöån enligt mina inventeringar. I Lysjöån var tätheterna på sina håll uppemot 50 musslor per kvadratmeter! En mussla var dessutom precis under 50 mm, gen gyllene gränsen för att anse att beståndet har föryngring. Båda vattendragen har dock vandringshinder som skulle behöva rivas ut. Biotopvård hade även gjort nytta då långa sträckor är kraftigt rensade/rätade. Ofta ligger mycket sten utmed kanterna som hade fått stor effekt om de återförts till vattendraget.

DCIM107GOPROG1379490.
Ett tiotal flodpärlmusslor i Lysjöån. De sitter på led i sanden.

Älgbetesskadeinventering (ÄBIN)

Parallellt med musselinventeringar och andra projekt pågår inventering av älgbetesskador i skogarna runt om i Västra Götaland. Det är på uppdrag av Svensk Naturförvaltning som i sin tur har i uppdrag av Skogforsk att bedriva inventeringar. Målet med inventeringarna är att undersöka hur stor skada klövvilt gör i produktionsskog.

IMG_8213

 

Flera tallar har brutits av älg

 

 

Arg tjäder

 

Arg tjäder som attackerade bilen

 

 

 

Inventering av flodpärlmussla i Ringsbäcken

Under fredagen inventerades Ringsbäcken söder om Borås. Målet var att finna flodpärlmussla som man vet har funnits i ån. Jag och Niklas Wengström från Sportfiskarna kammade dock noll, och troligtvis har musslorna dött ut genom åren. Antagligen till följd av försurning, sedimentbelastning samt att bäcken vissa år har extremt låga vattenflöden. Bäcken är oerhört fin med klart vatten, gott om grus och fin skog runtom. Den är dock extremt rensad på sten samt rätad på sina håll och man skulle kunna restaurera bäcken för att förbättra miljön för fisk och musslor.
IMG_8253

IMG_8259

Snart är våren här

Snart är våren här och med det kan inventeringen av stormusslor inom Borås stad dra igång. Under 2015 inventerades vissa vattendragssträckor översiktligt. Flera av dessa hade inte inventerats tidigare, tyvärr observerades inga nya stormusselbestånd. Däremot observerade vi fler flodpärlmusslor än vad man tidigare trott fanns i Bålån, utanför Rydboholm. Bålån skall undersökas närmare under 2016 och förhoppningsvis hittas även juvenila musslor. IMG_4989 (Medium)
 
En av de minsta musslorna som observerades i Bålån under 2015.

Elfiske i Issjöbäcken och Lindomeån avklarat

Idag elfiskades fyra lokaler i Issjöbäcken och en lokal i Lindomeån. Tyvärr observerades inga årsungar i Issjöbäcken men däremot en del fjolårsungar. På en lokal dokumenterades flera fina lekfiskar (se nedan).

IMG_5269

I Lindomeån verkar det ha varit ett toppenår med fler än 200 årsungar av lax och öring. Det slutgiltiga resultatet skall bli spännande att studera.

IMG_5283