Flodpärlmusslor i Häggåsystemet

En översiktlig inventering av Häggåsystemet görs inom stormusselprojektet i Borås stad. Jag går då i/utmed vattendraget och inventerar på platser där jag anser att det finns stor chans för musslor. I Hökabäcken (sydväst om Aplared) fanns det uppgifter om enstaka musslor, dock är beståndet inte dokumenterat och ej inlagt i musselportalen eller Länsstyrelsens register. Man kan säga att det är ”osynligt”. Hökabäcken mynnar i Lysjöån där det ska finnas ett hundratal musslor i de övre delarna.

Det kom således som en överraskning när det visar sig att det finns uppemot 100 musslor i Hökabäcken och uppskattningsvis 2000 st i Lysjöån enligt mina inventeringar. I Lysjöån var tätheterna på sina håll uppemot 50 musslor per kvadratmeter! En mussla var dessutom precis under 50 mm, gen gyllene gränsen för att anse att beståndet har föryngring. Båda vattendragen har dock vandringshinder som skulle behöva rivas ut. Biotopvård hade även gjort nytta då långa sträckor är kraftigt rensade/rätade. Ofta ligger mycket sten utmed kanterna som hade fått stor effekt om de återförts till vattendraget.

DCIM107GOPROG1379490.
Ett tiotal flodpärlmusslor i Lysjöån. De sitter på led i sanden.